Máte doma „nestandartní“ dítě?

 

Co vlastně obnáší práce asistenta pedagoga? 

Hlavními činnostmi asistenta pedagoga pro děti se zdravotním postižením jsou zejména pomoc žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí, pomoc pedagogům při výchově a vzdělávací činnosti, pomoc při komunikaci s žáky. Prakticky jde o bezprostřední pomoc při plnění úkolů souvisejících s výukou (např. zjednodušení instrukcí, pomoc s manipulací se školními pomůckami, pomoc v dorozumívání s okolím, pomoc při ovládání speciálních pomůcek žáka). Asistent pomáhá při výkladu učební látky, zjednodušuje složitější pojmy, dle pokynů třídního učitele, provádí některé úkoly se žákem individuelně, připravuje se na výuku, vyrábí pomůcky, přizpůsobuje učební texty. Dále zajišťuje dohled nad žákem, poskytuje mu doprovod na školní akce. Má přehled o schopnostech dítěte, jeho dovednostech e jejich vývoji, konzultuje s třídním učitelem i rodiči výsledky práce. Zajišťuje v největší míře kontakt s rodinou a poskytuje jí zpětnou vazbu.

Liší se nějak výběr hraček a pomůcek pro děti s nějakou poruchou učení a chování?

 

Děti se specifickými poruchami učení se vzdělávají většinou v běžných školách formou individuální nebo skupinové integrace. Při lehčích poruchách tyto děti zvládají učivo základní školy bez nutnosti velkých úprav. Na základě doporučení poradenského zařízení jsou tolerovány specifické chyby, pomalejší tempo, neznámkují se diktáty a podobně. Existuje celá řada speciálních pomůcek pro děti s poruchami učení (např. čtenářské tabulky, zjednodušené čítanky pro dyslektiky, hmatové kostky na učení tvrdých a měkkých souhlásek, bzučáky pro nácvik dlouhých a krátkých slabik). Existují ale i speciální školy pro děti s poruchami učení nebo chování, zde je nutná péče zkušeného pedagoga a obvykle i spolupráce psychologa. Co se týče běžných pomůcek a hraček jsou vynikající například puzzle, stavebnice a modelíny, tím vším se děti učí trpělivosti a soustředění a zároveň si rozvíjí jemnou motoriku ruky.

Zdroj: Chytrá hlavička